Шаблоны Joomla 3 здесь: http://www.joomla3x.ru/joomla3-templates.html

Банзаракцаев Санжайжап Дамдинович

Биография

Санжайжап Дамдинович Банзаракцаев 1936 ондо Захааминай аймагай Далахай нютагта тyрэhэн юм. Хоер наhа гуйсэжэ байхадань хайрата эсэгыень «арадай дайсан» гэжэ гэмнээд, сyлэлгэдэ ябуулаа hэн. Хyндэ хушэр ажабайдалтай байгаашье hаа, Санжайжап 1953 ондо Санагын долоон жэлэй hургуули дyyргэжэ, ажалайнгаа намтар малай гуутэнууд дээрэ эхилhэн байна. 

1955 ондо Улаан сэрэгтэ мордожо, Далайн сэрэгэй флодто торпедно онгосын мотористоор албаяа дyyргээ. Гэртээ бусажа ерээд, hyyлээрнь Хyдөө ажахын механизациин училищи, Алайрай тусхай hургуулиин ветеринарна таhаг дyyргээд, нютагтаа амжалтатайгаар хэдэн жэл хyдэлөө. Тиигээд Улаан-Yдын колхоз-совхозуудай хyтэлбэригшэдые бэлдэдэг hургуули дyyргэhэнэй hyлээр, Санжайжап Дамдинович Санагын совхозой отделениин эрхилэгшээр, партийна эмхиин секретаряар, профсоюзуудай даргаар, hyhаалиин фермын эрхилэгшээр ба директорой орлогшоор наhанайнгаа амаралтада гаратараа хyдэлhэн байна. Олон жэлэй туршада нютагайнгаа ветерануудай Соведэй тyрyyлэгшэ ябаа.

Санжайжап Дамдинович анханhаа эдэбхитэй, hонор ухаатай, торгон хэлэтэй, хyн зонтой тэгшэ hайханаар хөөрэлдэжэ ядадаггyй дээрэhээ, урданай тyyхэ, ёhо заншалаар hонирходог, хамта хyдэлhн нyхэд, нютагайнгаа эрхим хyнyyд тухай хододоо бэшэжэ байдаг юм. Зохёолнуудынь гyнзэгы удхаараа, hонирхолтой баримтануудаараа уншагшадта hайшаагдадаг.

Ажабайдалайнгаа аргагyй ехэ баян дyршэл шадабарияа залуушуулда, шэнэ yеын мэргэжэлтэдтэ дамжуулдаг, hайн yгөөр, hайхан yреэлээр дэмжэжэ байдаг зантай хyн юм.

 

Библиография

 

Отдельные издания

 

    1. Эгүүридэ мартагдахагүй мүнхэ тоонтомнай [Текст]:  

Книга

 

Публикации в периодических изданиях и сборниках

2003

1. Сайханай табхарай нюуса [Текст] / С. Банзаракцаев // Ажалай туг. - 2003. -    Окт.14.

2004

2. Сталинтай болоhон хоороон [Текст] / С. Банзаракцаев // Ажалай туг. - 2004.

2005

2006

2007

3. Морин эрдэни [Текст]: рассказ / С. Банзаракцаев // Ажалай туг. - 2007. - Апр. 24.

2008

4. Ялас гэмэ хубитаяа оруулһан баатар [Текст] / С. Банзаракцаев // Ажалай туг. –    Захаамин, 2008. – Авг. 26.

2009

2010

5. Һүүлшымнай уулзалга [Текст] / С. Банзаракцаев // Ажалай туг. - 2010. - Янв. 26.

6. Бага наhандаа баабайн нэрээр, утэлхэ хаhадаа урин нэрээр [Текст] / С.    Банзаракцаев // Ажалай туг. - 2010. - Июниин 27.

2011

7. Бэрхэ хүтэлбэрилэгшэ [Текст] / С. Банзаракцаев // Ажалай туг. – Захаамин, 2011. – Февр. 11.-Февр. 25.

8. Академик Бямбын Ринчен [Текст] / С. Банзаракцаев // Ажалай туг. – Захаамин,  2011. – Апр. 26.

2012

9. Уран-Дүшын домогууд [Текст]: домогууд / С. Банзаракцаев // Байгал. – 2012. –№ 2. – н. 6-11.

10. Сагаалганай туухэ  [Текст] / С. Банзаракцаев // Ажалай туг. - 2012. - Февр. 10.

11. Шоно – ажахын дайсан [Текст] / С. Банзаракцаев // Ажалай туг. - 2012. - Апр. 13.

12. Малша зоной ажабайдалhаа [Текст] / С. Банзаракцаев // Ажалай туг. - 2012. - Майн 11.

13. Эхынhyнэhэнэй туhаламжа (жэгтэй ушарал) [Текст] / С. Банзаракцаев // Ажалай туг. - 2012. - Сент. 13.

2013

14. Доржо абгай [Текст] / С. Банзаракцаев // Ажалай туг. - 2013. - Апр. 26.

15. Доржо абгай [Текст] / С. Банзаракцаев // Ажалай туг. - 2013. - Майн 17.

2014

16. Сагаалганай уг үндэhэн [Текст] / С. Банзаракцаев // Ажалай туг. - 2014. - Янв. 31.

17. Һэер шаалга [Текст] / С. Банзаракцаев // Ажалай туг. – Захаамин, 2014. – Авг. 29.

18. Һэер шаалга [Текст] / С. Банзаракцаев // Ажалай туг. - 2014. - Сент. 12.

19. Дүжэрэй ноеной үгэнүүд [Текст] / С. Банзаракцаев // Ажалай туг. – Захаамин, 2014. – Нояб. 28.

20. Эрын юhэн эрдэниин hургаал [Текст] / С. Банзарацаев // Ажалай туг. - 2014. - Дек. 12.

2015

21. Табан хушуу малаа үдхэлгэн асуудалнуудаар hанамжа [Текст] / С. Банзаракцаев // Ажалай туг. – 2015. - Окт. 16.

2016

22. Арадаймнай ехэ һайндэрэй удха, түүхэ [Текст] / С. Банзаракцаев // Ажалай туг. – Захаамин, 2016. – Февр. 12.

23. Байгал далай Хүбсэгэлтэй холбоотой [Текст] / С. Банзаракцаев // Ажалай туг. – Захаамин, 2016. – Мартын 11.

Публикации о нем

1. Ринчинов, С. Хүгтэй, хyхюутэй хүтэлбэрилэгшэ [Текст]: / С. Ринчинов // Ажалай             туг.  Захаамин, 2006. – Сент. 26.