Шаблоны Joomla 3 здесь: http://www.joomla3x.ru/joomla3-templates.html

Дампилова Хандажап Дармаевна

Дампилова Х.Д нов.Биография

    Дампилова Хандажап Дармаевна родилась 17 июня 1959    года в селе Утата Закаменского района.

     В 1966 году пошла в первый класс Дабатуйской начальной  школы. В 1976 году окончила Санагинскую среднюю школу.        В 1977 году поступила в Бурятский государственный          педагогический институт, на филологический факультет.  Окончила в 1982 году.

    С 1982  по 1987 гг. работала корреспондентом газеты  «Буряад үнэн».  С 1989 года работает учителем бурятского  языка и литературы Дабатуйской средней школы. С 1989 года  при школе ведет литературный кружок «Тэрэнги». Стихи юных кружковцев опубликованы в районной газете «Ажалай туг», в газете «Буряад үнэн», в журнале «Одон» и в коллективном сборнике стихов «Эдир наһан – эхин дуун». В 1998 году юные поэты выступили на конкурсе «Бамбаахайн жэнгинүүр хонхо» в г. Улан-Удэ. В 2003 году вышел сборник стихов членов литературного  кружка «Тэрэнгиин баглаа».

  С 1993 по 2005 гг. Хандажап Дармаевна была руководителем районного литературного объединения «Уран-Дүшэ». Участвовала в XIV, XV конференциях молодых поэтов и писателей в 1993 и 1995 годах.

      С 1999 года является членом Союза писателей Бурятии, а с 2007 года - членом Союза писателей России.  В 2001 году вышел первый сборник ее стихов «Хабарзаан».  А в 2003 году  вышел сборник стихов «Тэрэнгиин сэсэглэхэ үедэ». Стихи Хандажап Дармаевны опубликованы и публикуются в газетах «Ажалай туг», «Буряад үнэн», «Мундарга» (Тункинский район), в журналах «Одон», «Байгал».

    Хандажап Дармаевна является Заслуженным работником образования и Почетным работником общего образования Российской Федерации. 

 

Библиография

1. Тэрэнгиин баглаа [Текст]: шүлэгүүдэй суглуулбари / Х. Дампилова. – Закаменск, 2003. – 144 н.  

 

 

 

 

 

 

2. Хабарзаан [Текст]: шүлэгүүд / Х. Дампилова. – Улаан-Удэ: Буряад үнэн, 2001. – 68 н.

 

 

 

 

 

 

 

Публикации в периодических изданиях и сборниках

  1990

          3. Шүлэг [Текст] / Х. Дампилова // Ажалай туг. – Захаамин, 1990. – Фев. 8.

 1991

          4. Шүлэгүүд[Текст] / Х. Дампилова // Ажалай туг. – Захаамин, 1991. – Мартын 19.

          5. Шүлэгүүд[Текст] / Х. Дампилова // Ажалай туг. – Захаамин, 1991. – Майн 25.

     Гаршаг: «Багшадаа».

6. Гунигланаб;  Хүлеэһэн үдэрни; Холуур ябанам [Текст]: шүлэгүүд / Х. Дампилова // Аграрник Бурятии. – 1991. - № 19 – 20.

7. Шэнэ үдэр мандабал гэһээш… [Текст] / Х. Дампилова // Мундарга. – Хэрэн, 1991. – Июниин 1.

8. Хонгоодор[Текст]: шүлэг / Х. Дампилова // Мундарга. – Хэрэн, 1991. – Июлиин 6.

9. То же // Ажалай туг. – Захаамин, 1991. – Авг. 17.

  1992

         10. Ажабайдал; Зунай аялга; Эхэ мүнөөдэр; Юунһээшьеб…; Намарай гуниг; Дурасхаал [Текст]: шүлэгүүд / Х. Дампилова // Зэмхэ сэсэгэй зэрэлгээн соо: согсолбори. – Закаменск, 1992. – н. 59-66.

         11. Үхибүүдтэ зорюулагдаһан шүлэгүүдһээ [Текст] / Х. Дампилова // Ажалай туг. – Захаамин, 1992. – Нояб. 27.

       Гаршаг: Аба; Түрүүшын саһан; Бээлэй; Амгалан Аюр хоёр; Хайдаб Бата хоёр.

12. Гэсэрэй газар дээрэ буулга [Текст]: Үльгэрһөө зүжэглэмэл хэһэг: [ Н.Г. Балданогой түрэһөөр 85 жэлэй ойдо]  / Х. Дампилова // Ажалай туг. – Захаамин, 1992. – Дек. 18.

  1993

            13. Ерыт, ерыт наадандаа… [Текст]: зүжэглэмэл зохёол / Х. Дампилова //  Буряад үнэн. – 1993. – Февр. 5.

14. Сагаалган [Текст]: зүжэг / Х. Дампилова // Ажалай туг. – Захаамин, 1993. – Февр. 10.

15. Сагаалган:  гарахаяа байһан тахяа жэлые угтуулан [Текст]: багшын булан  / Х. Дампилова // Ажалай туг. – Захаамин, 1993. – Фев. 19.

16. Аашатайхан хүбүүн [Текст]: шэнэ жэлэй онтохон / Х. Дампилова // Ажалай туг. – Захаамин, 1993. – Дек. 18.

17. То же // Мундарга. – Хэрэн, 1994. – Янв. 14.

 1994

            18. Зула; Эхэнэрэй хуби заяан;Мойһоной баглаа [Текст]: шүлэгүүд / Х. Дампилова // Уран Дүшын угалзанууд: хамтын согсолбори. – Захаамин, 1994. – н. 54-56.

19. Минии мойһон [Текст]: шүлэг / Х. Дампилова // Буряад үнэн. – 1994. – Янв. 21.

20. Үхибүүдтэ зорюулагдаһан шүлэгүүдһээ [Текст] / Х. Дампилова // Мундарга. – Хэрэн, 1994. – Янв. 21.

      Гаршаг: Аба; Түрүүшын саһан; Бээлэй; Амгалан Аюр хоёр; Хайдаб Бата хоёр; Сэсэгүүд;Бүмбэгэ.

21Шэнэ шүлэгүүдһээ [Текст] / Х. Дампилова // Буряад үнэн. – 1994. – Фев. 5.

22. «Уран шүлэг иигэжэ мүндэлдэг» [Текст]: багшын булан / Х. Дампилова // Буряад үнэн. – 1994. – Мартын 23.

23. Мэлс Самбуевай дурасхаалда [Текст]: шүлэг / Х. Дампилова // Буряад үнэн. – 1994. – Мартын 23.

24. Шэнэ бүтээлнүүдһээ [Текст] / Х. Дампилова // Ажалай туг. – Захаамин, 1994. – Апр. 8.

       Гаршаг: Оньһон үгэнүүдһээ һабагшатай шүлэгүүд; Ажабайдал тухай богони мүрнүүд; Зула.

25. Хабарзаанай үхибүүд; Найдал [Текст]: шүлэгүүд  / Х. Дампилова // Ажалай туг. – Захаамин, 1994. – Апр. 15.

26. Хүлисөөд ябарай; Хүлеэлгэн; Харанхыда нэгэтэ… [Текст]:  Захааминай  «Уран Дүшэ» гэһэн уран зохёолой нэгэдэлэй 25 жэлэй ойдо / Х. Дампилова // Мундарга. – Хэрэн, 1994. – Апр. 22.

27. «Уран Дүшын» хормойһоо [Текст]:  Захааминай  «Уран Дүшэ» гэһэн уран зохёолой нэгэдэлэй 25 жэлэй ойдо / Х. Дампилова // Мундарга. – Хэрэн, 1994. – Апр. 22.

28. Хэрбээ…; Жараад оноор манай нютагта…; Шиниим үгыдэ [Текст]: Бүряадай уран зохёолшодой шэнэ бүтээлнүүдһээ / Х. Дампилова // Буряад үнэн. – 1994. – Июлиин 16.

29. Үхибүүдтэ зорюулагдаһан шүлэгүүд [Текст]: уран зохёолой булан / Х. Дампилова  // Ажалай туг. – Захаамин, 1994. – Окт. 18.

     Эжы; Сэсэгүүд; Зэдэгэнэдэ; Малаадай. 

30. Шамбайшуул[Текст]: шог шүлэг / Х. Дампилова  // Ажалай туг. – Захаамин, 1994. – Нояб. 1.

31. Баянай барлаг: Федор Цыденжаповай суглуулһан онтохоной удхаар бэшэгдэһэн найруулга [Текст] / Х. Дампилова  // Ажалай туг. – Захаамин, 1994. – Дек. 20.

32. «Уран Дүшынхидтэ» үнэн зүрхэнэй үгэнүүд [Текст] / Х. Дампилова  // Ажалай туг. – Захаамин, 1994. – Дек. 27.

      Гаршаг: Бадма Шойдокович, Аюша Жаповичта, Пурбэ Самбуевичта, Василий Арсалановичта, Владимир Нимаевичта, Александр Цырен-Доржиевичта, Цырен-Дулма Гомбоевнада, Сэнгэ Ринчиновтэ, Николай Соктоевто, Долгорма Шангаевада, Санжай-Ханда Дармаевада, Николай Очировто, Надежда Шагдуровада, Михаил Доржиевта, Таисия Мархаевада.

 1995

33. Сагаалган[Текст]: зүжэг / Х. Дампилова // Буряад үнэн. - 1995. – Янв. 26.

34. То же // Мундарга. – Хэрэн, 1995. – Янв. 27.

35. Шэнэ шүлэгүүдһээ [Текст] / Х. Дампилова // Ажалай туг. – Захаамин, 1995. – Янв. 31.

      Гаршаг: Гансаардаһан ангир; Һара; Һарын туяа.

36. Сагаалган[Текст]: зүжэг / Х. Дампилова // Ажалай туг. – Захаамин, 1995. – Фев. 17.

37. Шэнэ шүлэгүүдһээ [Текст] / Х. Дампилова // Ажалай туг. – Захаамин, 1995. – Фев. 17.

      Гаршаг: Һара; Хүлеэлгэн.

38. Одон минии, хаанабши? [Текст]: шүлэг / Х. Дампилова // Ажалай туг. – Захаамин, 1995. – Фев. 21.

39. Үндэр наһата ахамнай; Нютагни[Текст]: шүлэгүүд / Х. Дампилова // Ажалай туг. – Захаамин, 1995. – Мартын 14.

40. Эрын гурбан наадан; Хуурша үбгэн ерээ… [Текст]: шүлэгүүд / Х. Дампилова // Ажалай туг. – Захаамин, 1995. – Апр. 11.

41. Шэнхихэн дуулдадаг; Һанана гүш, эжымни? [Текст]:  шүлэгүүд / Х. Дампилова // Мундарга. – Хэрэн, 1995. – Апр. 28.

42. Түрэл һургуулидаа; Багшанартаа; Багшанар, тандаа дохинобди!; Урган дэгжэһэн хараасгайнууд; Сахилгаан мэтэ наһаншни [Текст]: шүлэгүүд  / Х. Дампилова // Ажалай туг. – Захаамин, 1995. – Майн 16.

43. «Эдирхэг хаһа»: Матвей Осодоевой «Ууган хүбүүн» гэһэн туужын хэһэгээр найруулга [Текст]: багшын булан / Х. Дампилова // Буряад үнэн. – 1995. – Майн 18.

44. Хаанабши мүнөө…; Хүхын дуута зунай һүниие…; Нютагни [Текст]: шүлэгүүд / Х. Дампилова // Буряад үнэн. – 1995. – Майн 27.

45. Гэсэрэй 1000 жэлэй ой [Текст]: шүлэг / Х. Дампилова // Ажалай туг. – Захаамин, 1995. – Июниин 20.

46. Хоца Намсараевай «Үүрэй толон гэжэ романһаа «Хадаг табилга» бүлэгөөр найруулга [Текст]: шүлэг / Х. Дампилова // Ажалай туг. – Захаамин, 1995. – Июниин 20.

47. Абай – Гэсэр хүбүүн: асуудал – харюугай наадан [Текст]: Гэсэрэй 1000 жэлэй ойдо  / Х. Дампилова // Ажалай туг. – Захаамин, 1995. – Июниин 27.

48. Үхибүүдтэ зорюулһан шүлэгүүдһээ [Текст]: шүлэгүүд / Х. Дампилова // Буряад үнэн. – 1995. – Июлиин 8

      Гаршаг: Эрхүүдэй Бадма; Дондог Доржо хоёр; Хабарзаанайм таланууд.

49Эдирхэг хаһа [Текст]: багшын булан / Х. Дампилова // Ажалай туг. – Захаамин, 1995. – Авг. 1.

50. Ажабайдал тухай бодолнууд: сонедүүдэй гүрлөө [Текст] / Х. Дампилова // Ажалай туг. – Захаамин, 1995. – Авг. 29.

51. «Хадаг табилга»: Хоца Намсараевай «Үүрэй толон» гэжэ романһаа хэһэгые найруулга [Текст]: багшын булан / Х. Дампилова // Буряад үнэн. - 1995. – Авг. 31.

52. «Мүнхэ ногоон хасуури»: Ардан Ангархаевай романаар асуудал – харюугай наадан [Текст]: багшын булан / Х. Дампилова // Буряад үнэн. - 1995. – Сент. 6.

53. То же // Ажалай туг. – Захаамин, 1995. – Окт. 31.

54. Үбэлжөөндөө байхадаа…: дайнай үеын эдиршүүл тухай найруулга  [Текст]: багшын булан / Х. Дампилова // Ажалай туг. – Захаамин, 1995. – Окт. 10.

 1996

            55. Дуран тухай шүлэгүүдҺээ [Текст]: / Х. Дампилова // Буряад үнэн. – 1996. – Июлиин 27.

      Гаршаг: Найдан ябаарай; Түшэгни болоорой; Түрүүшымни дуран; Халуун дуранай үе; Уулзахал Һэмди.

56. Дуран тухай шүлэгүүдһээ [Текст]: шүлэгүүд / Х. Дампилова // Буряад үнэн. – 1996. – Сент. 24.

      Гаршаг: Найдан ябаарай; Түшэгни болоорой; Түрүүшымни дуран; Халуун дуранай үе.

57. То – же // Ажалай туг. – Захаамин, 1996. – Сент. 24.

58. Шүлэгүүд[Текст] / Х. Дампилова // Ажалай туг. – Захаамин, 1996. – Окт. 1.

      Гаршаг: Аадар; Үреэлнүүд; Уулзахал Һэмди.

59. Уулзахал һэмди [Текст]: шүлэг / Х. Дампилова // Ажалай туг. – Захаамин, 1996. – Окт. 1.

60. Эртын намар [Текст]: сонедүүдэй баглаа / Х. Дампилова // Буряад үнэн. – 1996. – Окт. 23.

61. Шүлэгүүд [Текст] / Х. Дампилова // Буряад үнэн. – 1996. – Нояб. 5.

     Гаршаг: «Саяанай хормойдохи уулзалга»; «Түрэл хэлэеэ мэдэхэгүй буряад»; «Юун үлэхэб?»; «Жаргал».

  1997

            62. Һанана гүш, эжымни? [Текст]: шүлэг / Х. Дампилова // Буряад үнэн. – 1997. – Мартын 8.

63. Этнопедагогико (еҺо заншал) 5–10 – дахи классуудта зааха талаар авторска программа [Текст]: багшын булан  / Х. Дампилова // Ажалай туг. – Захаамин, 1997. – Апр. 22.

64. То – же // Ажалай туг. – Захаамин, 1997. – Апр. 29.

65. «Уран шүлэг иигэжэ мүндэлдэг» [Текст]: багшын булан  / Х. Дампилова // Ажалай туг. – Захаамин, 1997. – Майн 13.

 1998

          66. «Захааминай үнэнһөө» эхитэй [Текст]: шүлэг / Х. Дампилова // Ажалай туг. – Захаамин, 1998. – Янв. 13.

67. Шүлэгүүд [Текст] / Х. Дампилова // Ажалай туг. – Захаамин, 1998. – Янв. 13.

      Гаршаг: «Зэлэтэһэн наһан»; «Бодолнууд».

68. Шүлэгүүд[Текст] / Х. Дампилова // Ажалай туг. – Захаамин, 1998. – Янв. 20.

      Гаршаг: «Саяанай хормойдохи уулзалга»; «Түрэл хэлэеэ мэдэхэгүй буряад»; «Юун үлэхэб?»; «Басаганда»; «Халуун дуранай үе»; «Хабартаа»; «Уулзахал һэмди»; «Түрэл хэлэеэ мэдэхэгүй буряад». 

69. Н. Дамдиновай «Декабристын бэҺэлиг» гэҺэн зохёолоор «Асуудал – харюугай наадан» [Текст]: багшын булан / Х. Дампилова // Ажалай туг. – Захаамин, 1998. – Фев. 3.

70. Соёлой гуламтын согтой галнууд » [Текст]: манай интервью / Х. Дампилова // Ажалай туг. – Захаамин, 1998. – Фев. 17.

71. Шиидхэбэри абтаагүй » [Текст] / Х. Дампилова // Ажалай туг. – Захаамин, 1998. – Фев. 17.

72. «Сагаан Һарамнай хүрэжэ ерэбэл даа» [Текст]: энэ сагаалганда айлшад Х. Намсараевай зохёолнуудай зарим геройнууд болоно / Х. Дампилова // Ажалай туг. – Захаамин, 1998. – Фев. 17.

73. Түрэл Һайхан дайдаяа түүрээн магтан дууланаб… [Текст]: түрэл нытаг тухай богонихон мүрнүүд / Х. Дампилова // Буряад үнэн. – 1998. – Мартын 21.

74. Шэнэ байшан [Текст]: багшын булан / Х. Дампилова // Ажалай туг. – Захаамин, 1998. – Мартын 24.

      Сценка Ч. Цыдендамбаева

75. Гурбалжангууд [Текст]: аман үгын абдарҺаа / Х. Дампилова Ажалай туг. – Захаамин, 1998. – Мартын 31.

76. Банзарай хүбүүн Доржо [Текст]: мархансай / Х. Дампилова // Ажалай туг. – Захаамин, 1998. – Апр. 28.

77. Хиртэһэн һара [Текст]: багшын булан / Х. Дампилова // Ажалай туг. – Захаамин, 1998. – Майн 12.

78. Сагаан халаадтай хүнүүд [Текст]: шүлэг / Х. Дампилова // Ажалай туг. – Захаамин, 1998. – Июниин 23.

  1999

            79. Хүбүүндээ бэшэг [Текст]: рассказ / Х. Дампилова // Ажалай туг. – Захаамин, 1999. – Янв. 5.

80. Туулай жэлые угталга [Текст]: сценкэ / Х. Дампилова // Ажалай туг. – Захаамин, 1999. – Мартын 2.

81. Хонгоодор[Текст]: шүлэг / Х. Дампилова // Ажалай туг. – Захаамин, 1999. – Июниин 22.

82. Мэлс Самбуевай дурасхаалда [Текст]: шүлэг / Х. Дампилова  // Ажалай туг. – Захаамин, 1999. – Июниин 22.

83. Сэсэгүүд (уянга) [Текст] / Х. Дампилова  // Ажалай туг. – Захаамин, 1999. – Июниин 29.

84. Шүлэгүүд [Текст] / Х. Дампилова // Ажалай туг. – Захаамин, 1999. – Сент. 14.

      Гаршаг: Шүлэгүүд; Найдал; Зула; Үнгын сэсэгүүд; Хүгшөөмни; Ангир; Эжынэртэ; Үреэл; Нютагни; Элинсэгүүдэйм ажабайдалҺаа; Эрын гурбан наадан; Хабарзаанай тала; Ажабайдалай долгин; Гэнтэ нэгэтэ; Дуунай аялга.

85. Шүлэгүүд [Текст] / Х. Дампилова // Буряад үнэн. – 1999. – Нояб. 11.

      Гаршаг: Эжынэртэ; ГансаардаҺан ангир.

 2000

86Асуудал – харюугай наадан [Текст]: Мэлс Самбуевай 60 жэлэй ойе угтуулан / Х. Дампилова // Ажалай туг. – Захаамин, 2000. – Фев. 8.

87. Тайгын саһата нэгэ үглөө («Тайгын саҺан» гэһэн ном соохи шүлэгүүдэй мүрнүүдээр) [Текст]: Мэлс Самбуевай 60 жэлэй ойдо / Х. Дампилова // Ажалай туг. – Захаамин, 2000. – Фев. 29.

 2001

88. Эхын Жаргал [Текст]: сонедүүдэй гүрлөө / Х. Дампилова // Ажалай туг. – Захаамин, 2001. – Янв. 30.

89. Шүлэгүүд [Текст] / Х. Дампилова // Ажалай туг. – Захаамин, 2001. – Фев. 27.

      Гаршаг: Шүлэгүүд, Эхэнэрэй хуби заяан, Хүгшөөмни, Ангир, Эжынэртэ, Нютагни, Эрын гурбан наадан.

90. Шэнэ шүлэгүүдҺээ [Текст] / Х. Дампилова // Ажалай туг. – Захаамин, 2001. – Апр. 3.

      Гаршаг: Хадын хүн, Һүбэтэдэм, Үбэлэй Һүни, Хабар хэзээ ерэхэб?

91. Гэсэрэй газар дээрэ буулга [Текст]: багшын булан / Х. Дампилова // Ажалай туг. – Захаамин, 2001. – Майн 22.

92. Хабарзаамни [Текст]: шүлэг / Х. Дампилова // Ажалай туг. – Захаамин, 2001. – Июниин 19.

93. Хабартаа [Текст]: шүлэг / Х. Дампилова Ажалай туг. – Захаамин, 2001. – Июлиин 3.

 2002

94. Архитектор. Уулзалга [Текст]: интермединүүд / Х. Дампилова // Ажалай туг. – Захаамин, 2002. – Янв. 15.

95. Дүрэ зурагай дүлэн [Текст]: дуулгата Захааминай дууша басаган / Х. Дампилова // Ажалай туг. – Захаамин, 2002. – Майн 14.

 2003

96. Хэшээлэй темэ: нютаг үгэнүүд. Мэргэжэлтэдэй үгэнүүд [Текст]: буряад хэлэнэй хэшээл / Х. Дампилова // Буряад үнэн. – 2003. – Мартын 20.

97. Шүлэгүүд [Текст]: «Уран Дүшын» 35 жэлэй ойдо / Х. Дампилова // Ажалай туг. – Захаамин, 2003. – Сент. 9.

      Гаршаг: Захаамин; Нютагай шарай; Хүсэл; Жаргал; Тэрэнгиин сэсэглэхэ үедэ. 

 2004

98. Шэнэ шүлэгүүдҺээ [Текст] / Х. Дампилова // Ажалай туг. – Захаамин, 2004. – Апр. 20.

      Гаршаг: Хонгоодорнууд; Гуламтын ошон; УляаҺадай хажууда. 

99. «Арадай поэт» гэҺэн үндэр нэрэ зэргэдэ хүртэҺөөрнь амаршалнабди [Текст]: шүлэгүүд  / Х. Дампилова // Буряад үнэн. – 2004. – Дек. 23.

       Гаршаг: Баир Дугаровта; Баир Сономовичые; Галина Базаржаповада; Галина Хандуевнагаа.

 2005

100. Майн 9 – Далахайда [Текст] / Х. Дампилова // Ажалай туг. – 2005. – Майн 24.

101. Шэнэ шүлэгүүдҺээ [Текст]:  уулзая / Х. Дампилова // Буряад үнэн. – 2005. – Нояб. 10.

 2006

102. Наһанай харгы [Текст]: Бадма Шойдоковой наһанайнь 85 жэлэй, зохёохы ажалайнь 60 жэлэй ойдо / Х. Дампилова // Буряад үнэн. – 2006. – Мартын 30.

103. Эхэ орон тухай [Текст]: «Юһэн тугай Һүлдэ» гэҺэн конкурс / Х. Дампилова // Буряад үнэн. – 2006. – Майн 11.

104. Шүлэгүүд[Текст] / Х. Дампилова // Ажалай туг. – Захаамин, 2006. – Июниин 27.

Гаршаг:Захаамин; Нютагай шарай; Альган соохи жаргални; Тэрэнгиин баглаа; Элинсэгүүдэйм ажабайдалҺаа. 

2009

105. Һаалишан эжынэр [Текст]: Буряадай Уран зохёолшодой холбооной байгуулагдаҺаар 75 жэлэй ойдо / Х. Дампилова // Буряад үнэн. – 2009. – Мартын 12.

 2012

106. Хүсэлни[Текст]: / Х. Дампилова // Ажалай туг. – Захаамин, 2012. – Майн 25.

       Аюша Жапович Доноев тухай.

107. Уулта ороной дууша басаган [Текст]: «Гуа сэсэн хатан – 2012» гэҺэн конкурсдо / Х. Дампилова // Буряад үнэн. – 2012, Авг. 9.

     2013

108. Санагын дасанай шангуудта хүртэхын түлөө [Текст]: / Х. Дампилова // Ажалай туг. – Захаамин, 2013. – Мартын 29.

     2014

109. Зохёолнуудыень уншыт… [Текст]: Жамьян Балданжабоной 105 жэлэй ойдо / Х. Дампилова // Толон. -  Агын аймаг, 2014. – Майн 30.

    2015

110. Урдаа хараха эгэшэмнай [Текст] / Х. Дампилова // Буряад үнэн. – 2015.- Нояб. 25.

       Цырен-Дулма Гомбоевна Очирова тухай.

На русском языке

2002

1Тяжела ли шапка переводчика? [Текст]: стихи / А. Цыренова // Знамя труда. – Закаменск, 2002. – Янв. 11.

       Список: Ты помнишь мама?; Свеча; Лунный свет.    

2. В строках – музыка и душа [Текст]: литературная страница / Х. Дампилова // Знамя труда. – Закаменск, 2006. – Июниин 13.

2011

3. Багульник голубых гольцов [Текст]: общественное самоуправление / Х. Дампилова // Знамя труда. – Закаменск, 2011. – Окт. 25.

2013

4. «Белая ладья» на призы Санагинского дацана [Текст]: / Х. Дампилова // Знамя труда. – Закаменск, 2013. – Мартын 22.

Песни на стихи Х. Дампиловой

 1. Дабаатын Һургуули [Текст]: дуун  / Х. Дампилова // Ажалай туг. – Захаамин, 2002. – Фев. 26.

 

О творчестве и жизни Хандажап Дармаевны Дампиловой

Публикации в периодических изданиях и сборниках

1. Танилсагты: Хандажап Дампилова [Текст]: уран шүлэгэй долгин дээрэ // Аграрник Бурятии. – 1991. - № 19 – 20.

2. Хабарзаан[Текст]:  шэнэ ном / С. Ринчинов // Ажалай туг. – Захаамин, 2001. – Июниин 12.

   Х. Дампиловагай шэнэ ном тухай.

3. Эрхим Һурагшад айлшалба [Текст] / Б-Ж. Логинов // Ажалай туг. – Захаамин, 2002. – Окт. 29.

   Хандажап  Дармаевна Дампиловагай Һурагшадай экскурси.

4. «Дураяа дууҺан бэлэглэнэб» [Текст]: уран үгэ / В. Данжалов // Буряад үнэн. – 2002. – Нояб. 21.

    Х. Дампиловагай шэнэ ном тухай.

5. То-же // Ажалай туг. – Захаамин, 2002. – Дек. 3.

6. «Тэрэнгиин баглаа»[Текст]: шэнэ ном / С. Ринчинов // Ажалай туг. – Захаамин, 2003. – Дек. 9.

    Х. Дампиловагай шэнэ ном тухай.

7. То-же // Буряад үнэн. – 2003. – Дек. 25.

8. Дүүрэн тэбэри тэрэнгиин дүшэн баглаа [Текст]: номой шэнжэлэл / Ц. Найданов // Ажалай туг. – Захаамин, 2004. – Апр. 6.

   Х. Дампиловагай шэнэ ном тухай.